FAQ

Ik heb een garage

De Pasha dienst is een dienst waarbij de nummerplaat van een voertuig op een signalisatiebord op een garagepoort wordt weergegeven.

Nee. Het is verboden om openbare ruimte te verhuren. U mag wel worden vergoed wanneer u uw garagepoort ter beschikking stelt.

Via de app kunt u parkeerplaatsen beschikbaar stellen via een of meerdere signalisatieborden op uw garagepoort(en) waarop één of meerdere bestuurders de nummerplaat van hun voertuig kan/kunnen laten verschijnen.

U moet beschikken over een garagepoort waarvan u rechthebbende bent (als eigenaar of huurder).

Alle inritten naar een garagepoort met een rechtstreekse toegang tot de openbare weg waar mag worden geparkeerd.

Garageboxen op een binnenplaats en gemeenschappelijke garages worden niet aanvaard.

Gewoonweg omdat die zone niet beantwoordt aan de wetgeving met betrekking tot parkeermogelijkheden vóór inritten. Het is overigens verboden om te parkeren op een inspringstrook die geen toegang biedt tot een garage.

Nee. Die prijzen worden vooraf door onszelf vastgelegd.

  1. Uurtarieven (betaling van de gebruikte minuten)

– Van 08.00 u. tot 19.00 u.: € 2,99/uur

– ‘s Avonds (19.00 u. – 08.00 u.) en tijdens het weekend: € 1,99/uur

Bv.: weergave op maandag van 13.44 u. tot 14.18 u. = 32 minuten = € 1,59

 

  1. Forfait

– Overdag: minstens 5 uur ononderbroken van 08.00 u. tot 20.00 u. = € 12,99

– ‘s Nachts: ononderbroken weergave tussen 02.00 u. en 05.00 u. ‘s ochtends minstens en tussen 18.00 u. en 09.00 u. ‘s ochtends hoogstens: € 4,99

 

  1. MedicAction

– Eerste 30 minuten gratis (24/7) voor het medische personeel dat door Pasha Parking is erkend.

Uw winst op dividend bedraagt 50 % van de inkomsten die voortvloeien uit de weergave van nummerplaten op uw garagepoort.

U krijgt uw inkomsten door de dividenden op de aandelen die u in Pasha Sharing hebt. Die aandelen worden toegekend tegen uw bijdrage in natura – nl. de terbeschikkingstelling van uw garagepoort.

Pasha Sharing is een bedrijf naar Belgisch recht dat zich ten doel heeft gesteld om een aantal parkeerplaatsen vóór garagepoorten te verzamelen en ter beschikking te stellen aan derden.

Pasha Sharing kent u een volume aandelen toe dat met uw winst overeenstemt. Op het einde van elk jaar wordt uw volume aangepast aan de winst die u in de loop van dat jaar hebt geboekt.

Wij willen in de eerste plaats dat u op een gemakkelijke en risicovrije manier geld kunt verdienen. Voordat de dividenden worden uitbetaald, heeft Pasha Sharing al de bedrijfsbelasting en uw roerende voorheffing verrekend. Het geld dat u ontvangt, is dan ook netto en 100 % wettelijk verdiend, waardoor u het niet meer in uw belastingaangifte hoeft te vermelden.

De bedrijfsbelasting bedraagt dit jaar 20 %.

De roerende voorheffing (30 %) is vrijgesteld op de eerste schijf van € 800 uit dividenden.

U zult de nodige bewijsstukken ontvangen in verband met die vrijstelling en de belastingen.

Na uw inschrijving: op het einde van het kalenderjaar wordt een eerste storting gedaan. Daarna kunnen we driemaandelijkse voorafgaande stortingen op uw dividenden uitvoeren.

Gewoonweg omdat die zone niet beantwoordt aan de wetgeving met betrekking tot parkeermogelijkheden vóór inritten. Het is overigens verboden om te parkeren op een inspringstrook die geen toegang biedt tot een garage.

Neen, u bezit slechts aandelen van de onderneming die vrijgesteld zijn van bijdrage tot eventuele verliezen.

– We komen het signalisatiebord halen.

– Als u de overeenkomst hebt opgezegd voordat de eerste 6 maanden zijn verstreken, rekent Pasha Sharing een boete aan van € 60.

– De stortingen van Pasha Sharing lopen nog door tot uw winst op is.

– Dankzij de aankoopoptie kopen we op het einde van het boekjaar uw aandelen voor € 1 terug.

Wij plaatsen uw specifieke signalisatiebord op de poort van uw garage.

Open de app en ga naar ‘standaard nummerplaat wijzigen’.

Opgelet: u moet zich op een afstand van minder dan 15 meter van het signalisatiebord bevinden om de verandering goed te keuren.

Zo vaak als u wilt.

 

Pasha hanteert een filosofie die erop gericht is om in real time aan de vraag te beantwoorden. Er is overigens geen systeem voor de reservering van de weergave voorzien. Om een interessant aanbod voor de bestuurders te kunnen samenstellen en u dus behoorlijke winsten te kunnen garanderen, is het nodig dat u uw signalisatiebord elke maand voor een minimale duur beschikbaar stelt. Dat is de reden waarom Pasha Sharing eigenaars van een garage die hun parkeerplaats niet minstens 90 uur per maand (3 uur per dag) beschikbaar stellen, een boete oplegt. Die boete bedraagt € 5 per maand dat de minimale duur niet werd bereikt.

Zo snel mogelijk contact met ons opnemen, zodat uw rendabiliteit zo weinig mogelijk wordt aangetast. Wij vervangen gratis uw eerste beschadigde signalisatiebord.
Opgelet: telkens wanneer het bord daarna moet worden vervangen, rekenen we een boete van € 60 aan.

– Opzegging van uw overeenkomst van uw kant binnen de eerste 6 maanden = € 60

– Maand dat de minimale beschikbaarheid niet werd gehaald = € 5

– Vervanging van het signalisatiebord wegens diefstal en/of onherstelbare schade (behalve de eerste keer) = € 60

– Vaststelling van onherstelbare schade of diefstal van het signalisatiebord op het einde van de looptijd van de overeenkomst = € 60

De boetes worden van uw nettowinst (na belastingen) afgetrokken. Als het bedrag aan boetes op het einde van het boekjaar hoger ligt dan uw winst, zeggen wij de overeenkomst op die u met ons heeft en beperken we de draagwijdte van de boete(s) tot het bedrag van uw winst.

Bijvoorbeeld: als uw winst € 50 bedraagt en uw boetes € 60, zeggen we de overeenkomst op, maar eisen we niet dat u het negatieve saldo van de boete op onze rekening stort.

Ga in de app naar ‘Beheer van mijn garages’ -> ‘Mijn beschikbaarheid beheren’

Wanneer u op de +-knop drukt, kunt u een nieuwe beschikbare periode voor dezelfde dag toevoegen.

Nee.

Nee, maar als u hem tegen het lijf loopt en het hem vriendelijk vraagt, zal hij u ongetwijfeld helpen.

Voor die bestuurder gelden de Overtiming-regels.

Dit betekent dat hij maximaal een uur lang € 2/min moet betalen tot op het moment dat hij op zijn STOP-knop drukt (knop actief op een afstand van minder dan 15 m van uw signalisatiebord).

In dat geval ontvangt u alle inkomsten uit de boete voor de eerste 15 minuten, 75 % van de inkomsten van de vijftiende tot de dertigste minuut en 50 % van de dertigste tot de zestigste minuut.

Wij hebben ons ten doel gesteld om iedereen die dat nodig heeft, in goede gezondheid te houden. Dat is de reden waarom elke arts, hulpverpleger, verpleger, huishulp die daarvoor een aanvraag heeft ingediend, recht heeft op een half uur gratis weergave op de beschikbare signalisatieborden van Pasha.

Het draagt in elk geval bij tot de kwaliteit van de lucht in uw woonomgeving. Elk beschikbaar signalisatiebord helpt immers het verkeer te beperken dat ontstaat wanneer bestuurders op zoek zijn naar een parkeerplaats. En hoe minder voertuigen er in uw buurt rondrijden, des te minder wordt de lucht er vervuild.

Load More

Ik ben bestuurder

Ja. Wanneer u de nummerplaat van het voertuig op het signalisatiebord van Pasha op uw garagepoort bevestigt, voldoet u aan de regels van het Verkeersreglement.
In België bepaalt het Verkeersreglement dat het verboden is om een voertuig te parkeren vóór de inritten van eigendommen (vóór garagepoorten), behalve voor voertuigen waarvan de nummerplaat op een duidelijk zichtbare manier bij die inritten is aangebracht.

Ja. U vindt de tarieven (incl. btw) in Parameters -> Tarieven

Momenteel worden in het Brusselse Gewest de volgende tarieven gehanteerd:
A. Uurtarieven (betaling van de gebruikte minuten)
– Van 08.00 u tot 19.00 u: € 2,99/uur
– ‘s Avonds en tijdens het weekend: € 1,99/uur
Bv.: weergave op maandag van 13.44 u. tot 14.18 u. = 32 minuten = € 1,59

B. Forfaitaire tarieven
– Overdag: minstens 5 u ononderbroken van 08.00 u. tot 20.00 u. = € 12,99
– ‘s Nachts: ononderbroken weergave tussen 02.00 u. en 05.00 u. ‘s ochtends minstens en tussen 18.00 u. en 09.00 u. ‘s ochtends hoogstens = € 4,99
C. Overtiming
– € 2/min gedurende maximaal een uur

Neen. Pasha analyseert uw verbruik, past automatisch het beste tarief van het moment toe en berekent het bedrag dat u moet betalen.

Momenteel kan alleen met een kredietkaart worden betaald.

Nee. Voor parkeerplaatsen langs de openbare weg vóór inritten (garages) gelden de gereglementeerde parkeerregels niet. Hiervoor moet dus niet aan de parkeerautomaat worden betaald.

Nee. Artikel 27.6 van het Verkeersreglement bepaalt dat u uw parkeerschijf niet hoeft te plaatsen wanneer u vóór een garage parkeert. U hoeft in dat geval ook geen rekening te houden met de maximale parkeertijd van 2 uur.
De enige beperking waarmee u rekening hoeft te houden, is de maximale duur van de weergave van uw nummerplaat op het signalisatiebord van Pasha.

Open de kaart van de app en u krijgt meteen alle vrije Pasha parkeerplaatsen te zien binnen een straal van 500 m, met vermelding van de beschikbare parkeertijd. U kunt ook een zoekopdracht invoeren voor een specifieke plaats. In dat geval krijgt u een lijst te zien van de vrije Pasha parkeerplaatsen in real time, met vermelding van de beschikbare parkeertijd.

Ga naar het signalisatiebord van uw keuze, open de app, vul in het veld ‘nummerplaat’ de nummerplaat van uw voertuig in en druk op ‘START’. En als bij toverslag verschijnt uw nummerplaat op het signalisatiebord!
Opgelet: de ‘START’-knop werkt pas op minder dan 15 m afstand van het signalisatiebord.

Ga naar het signalisatiebord waarop uw nummerplaat wordt weergegeven, open de app en druk op de ‘STOP’-knop.
Opgelet: de ‘STOP’-knop werkt pas op minder dan 15 m afstand van het signalisatiebord.

Ja. De maximale beschikbaarheid op elk signalisatiebord wordt in real time op de kaart van de app weergegeven.

In dat geval krijgt u met meerdere problemen te maken:
1. Het signalisatiebord geeft niet langer de nummerplaat van uw voertuig weer, waardoor de politie en de bevoegde intercommunale en gemeentelijke agenten u een boete kunnen opleggen van € 58.
2. Indien zij dat nodig acht, kan de politie beslissen om uw voertuig weg te slepen. Ze heeft daarvoor geen aanvraag van een derde nodig.
3. Bij overschrijding van de tijd geldt het Overtijd-tarief.

Elke minuut Overtiming kost u € 2 (incl. btw). U kunt de Overtiming stopzetten met de ‘STOP’-knop in de app. Overtiming geldt maximaal één uur. Opgelet: de ‘STOP’-knop werkt pas op minder dan 15 m afstand van het signalisatiebord.

Nee. Aangezien uw nummerplaat op het signalisatiebord op de garagepoort wordt weergegeven, kan de eigenaar geen enkele aanspraak maken. Maar blijf wel altijd beleefd: als de eigenaar u vriendelijk vraagt om uw auto te verplaatsen, bekijkt u best wat mogelijk voor u is. Samenleven is elke dag opnieuw inspanningen leveren.

Nee. Pasha beschermt de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en bezorgt dan ook geen enkel telefoonnummer, mailadres enz.

Bent u arts, hulpverpleger, verpleger … en verstrekt u medische zorgen bij uw patiënten thuis? Schrijf u dan in voor het MedicAction-programma en profiteer telkens van een half uur gratis parkeren bij elk beschikbaar signalisatiebord van Pasha.
Iedereen een goede gezondheid geven die het nodig heeft en in dringende noodsituaties zelfs levens redden dankzij de tijdbesparing die Pasha biedt, is een teken van burgerzin waarvoor we de garage-eigenaars die met Pasha samenwerken, graag bedanken.

Ja. Wanneer u op zoek bent naar een parkeerplaats, legt u gemiddeld 4,5 km af en stoot u daarbij 1,3 kg koolstofequivalent uit.

Enig idee hoe druk u zich maakt wanneer u maar geen vrije parkeerplaats vindt?
Wanneer u snel weet waar u uw voertuig kunt achterlaten, zorgt u niet alleen voor een lagere bloeddruk bij uzelf, maar ook voor minder drukte op de weg … Waardoor ook de andere bestuurders meer ontspannen achter het stuur zitten.

Load More