ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSELS

 • PASHA PARKING bvba, met zetel in 6 Barastraat  te 1070 Anderlecht, , ingeschreven in het KBO, onder het nummer: 0694.615.416 (hierna “PASHA PARKING”)  is een online platform die via haar Diensten en Applicatie ( hierna, de “Diensten”) Dienstverleners en Gebruikers in contact brengt.
 • Alle persoonlijke gegevens dat we verzamelen (hierna de « Gegevens») zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, met name,de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn95/46/EG (hierna de “AVG”), de Richting 2009/136/CE tot wijzing van Richting 2002/58/CE.
 • U gelieve het huidig handvest van vertrouwdheid zorgvuldig na te lezen (hierna het “Handvest”) en kennis te nemen van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2 : TOEPASSINGSGEBIED

 • Het Handvest beschrijft de genomen maatregelen voor de exploitaties en het beheer van uw gegevens tijdens het gebruik van de Diensten evenals uw rechten als gebruiker van de Diensten.
 • Voor de toepassing van dit Handvest betekent de term “Gegevens” alle informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie die beschikbaar is voor PASHA PARKING, u direct of indirect kan identificeren en dezelfde betekenis heeft als in de AVG .
 • Het Handvest is toepasselijk op alle diensten die voorgesteld worden door PASHA PARKING via de Diensten.

ARTIKEL 3 : GEGEVENS die kunnen worden verzameld

 • Wanneer U onze Diensten gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen ( met inbegrip Gegevens ), en dit op verschillende manieren:
 • Gegevens verleend door de Gebruiker: de gegevens die U op onze Diensten meedeelt laten PASHA PARKING en zijn Partners toe om uw bestellingen te verwerken en uit te voeren.
 • Informatie verzameld via technologische toestellen: Wanneer U onze Diensten gebruikt, mogen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen zoals bijvoorbeeld uw IP adressen ( Internet Protocol) of het soort van uw browser en uw URL bepalen. We gebruiken ook cookies om de voorkeuren van gebruikers te herkennen en om de Diensten optimaal in te richten en om bepaalde applicaties op onze Diensten naar behoren te laten werken. Het is ook mogelijk dat we gegevens verzamelen om de bezoekprestaties en verkeersanalyse op onze Diensten uit te voeren, maar ook voor marketingactiviteiten om u gepersonaliseerde aanbiedingen en profileringsactiviteiten aan te bieden in het licht van gerichte reclame.
 • Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde behandelingen die door PASHA PARKING worden uitgevoerd, hebt u het recht om deze op elk gewenst moment in te trekken door contact op te nemen met PASHA PARKING op het volgend adres:

PASHA PARKING BVBA
Customer Service
Barastraat 6
1070 Brussel
België

OF

per email: privacy@pasha-prking.com

ARTIKEL 4 : het doel van de verwerking van de gegevens

 • De Gegevens die we verzamelen, dienen voor de opvolging en de uitvoering van uw bestellingen en de daarmee verbonden prestaties. Ze kunnen ook worden gebruikt om de service die we u aanbieden te verbeteren door inlichtingen te verstrekken met betrekking tot uw interesses betreffende de functionaliteiten, de prestaties en het medium van onze diensten.
 • Wij kunnen de verzamelde Gegevens zelf gebruiken of via verschillende dragers met het oog op promotionele of commerciële communicatie van informatie uit te voeren. In deze context kunnen we u een free newsletter aanbieden om  u op de hoogte te houden van de nieuwigheden evenals van de beste aanbiedingen op een bepaald tijdstip, en dit met uw toestemming of tenzij u bezwaar maakt, als u al eerder gebruikt hebt gemaakt van de diensten van PASHA PARKING.
 • We kunnen ook deze Gegevens gebruiken om studies te maken die doelgericht zijn om onze diensten verbeteren.
 • We kunnen de gegevens “anonimiseren” door de identificeerbare elementen weg te nemen zoals namen, e-mail adressen, en de gegevens groeperen om hen te gebruiken in het kader van een marktstudie of voor andere professionele doeleinden. We kunnen daaropvolgend ook deze geanonimiseerde informaties aan derden bekend maken.
 • Al onze leveranciers zijn entiteiten die zich ertoe hebben verbonden de nieuwe Europese normen op het gebied van privacy te respecteren of na te leven, bovendien maken de niet-Europese partners deel uit van de Privacy Shield overeenkomst https: / /www.privacyshield.gov/participant_search die het raamwerk vormt dat is overeengekomen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, zodat Amerikaanse bedrijven  waarborgen kunnen bieden op het gebied van privacy die vergelijkbaar zijn met de normen die door de Europese Unie worden opgelegd.
 • We mogen ook uw gegevens bekend maken, indien het nodig is om (a) de toepasselijke wetgevingen te respecteren, of (b) een bevel of een orde van de rechtbank te voldoen, of om onze rechten of deze van de gebruikers van de Diensten te verdedigen.
 • Behalve in de gevallen beschreven in huidig artikel, mogen we niet een verkoop of een transfer van Gegevens aan derde instellingen toelaten zonder uw toestemming.

ARTIKEL 5 : OPPOSITIE RECHT  

 •  U bezit het recht om de behandeling van uw Gegevens evenals hun gebruik met het oog op directe marketing, met name commerciële doeleinden te weigeren. Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven bestemd aan de Klantendienst van PASHA PARKING BVBA  gevestigd te :

PASHA PARKING BVBA
Customer Service afdeling
Barastraat 6
1070 Brussel
België

OF

per email  : privacy@pasha-parking.com

 • Om onze newslettersop te zeggen, mag U het oppositie recht uitvoeren door op de link van de opzegging te klikken die zich onder onze newsletter bevindt. De verzoeken van opzegging zullen in rekening gehouden worden enkel indien een bericht dit bevestigd. Indien dit niet het geval is, mag U het oppositie recht zoals bepaald in artikel 5.1 van het huidig Handvest uitoefenen.

 

ARTIKEL 6 : RECHT TOT TOEGANG, TOT WIJZIGING, TOT RECHTZETTING EN TOT AFSCHAFFING

 • U bezit het recht tot toegang, tot wijziging, tot rechtzetting en tot afschaffing van de Gegevens die U betrekken, overeenstemming artikelen 15,16,17 en 18 van de AVG.
 • Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven bestemd aan de Klantendienst van PASHA PARKING NV, gevestigd te :

PASHA PARKING BVBA
Customer Service afdeling
Barastraat 6
1070 Brussel
België

OF

per email  : privacy@pasha-parking.com

 • Voorafgaande te antwoorden op een verzoek tot wijziging, tot rechtzetting, of tot afschaffing van de Gegevens, wordt U uitgenodigd U te identificeren.

ARTIKEL 7: Portabiliteitsrecht

U hebt ook het recht om de Gegevens die u betreffen en die u aan PASHA PARKING hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze naar een andere gegevensbeheerder te verzenden wanneer de verwerking van dergelijke Gegevens is gebaseerd  op toestemming of een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

ARTIKEL 8: COOKIES 

 • Cookies zijn gegevens die op uw terminal worden doorgestuurd vanaf uw browser wanneer U op de Dienstensurft en die een uniek identificatie nummer bevatten. Cookies laten de toegang tot de Diensteneenvoudiger toe evenals de kwaliteit van de navigatie en verhogen de snelheid ervan evenals de doeltreffendheid van het gebruik. Ze kunnen worden gebruikt om de Diensten te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken ook een analyse van het gebruik van de Diensten mogelijk.
 • PASHA PARKING wilt u erop wijzen dat de volgende soorten cookies op de Diensten worden gebruikt:

Anlaytics cookies (Google Analytics, Facebook)

Cookies die als een “winkelwagen” op een Diensten van een verkoper worden gebruikt, bieden u de mogelijkheid om de artikelen die in uw winkelwagen zijn opgeslagen te volgen);

Sessie Cookies worden gehanteerd om het gebruik van de site te vergemakkelijken door alle gegevens die u betrekken te herinneren. U mag de installatie van technische cookies weigeren door de volgende hierna beschreven procedures te volgen in functie van uw browser.

De reclame Cookies laten toe om reclame te personaliseren die U op de Diensten wordt aangeboden met behulp van technieken bekend als “retargeting” op basis van uw voormalige bezoeken en uw selectiecriteria.

 • Uw toestemming is niet nodig wanneer de installatie van een cookie het exclusief doel heeft om een elektronische communicatie toe te laten of te vergemakkelijken of wanneer het strikt noodzakelijk is om een online dienst te verlenen op uw verzoek (Sessie Cookies) .
 • Betreffende reclame cookies, is uw toestemming of uw weigering gematerialiseerd door de instelling van uw browser of door het instellen van een ander technisch middel die compatibel is met de Diensten en die U toelaat uw navigatie op de Diensten te beheersen.
 • U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.
 • Indien U op het internet surft met Internet Explorer software, volg de hierna vermelde procedure :
 • Indien U op het internet surft met Mozilla Firefox software, volg de hierna vermelde procedure:
 • Indien U op het internet surft met Google Chrome , volg de hierna vermelde procedure
 • Indien U op het internet surft met Safari software , volg de hierna vermelde procedure
 • PASHA PARKING wenst U erop te wijzen dat de afschaffing van de Cookies de optimale navigatie en de functionaliteiten van de site kan schaden.
 • U moet altijd de mogelijkheid hebben om de aanvaarde cookies af te schaffen. Indien U de cookies wil afschaffen, zullen de door uw cookies gecontroleerde parameters en voorkeuren eveneens afgeschaft worden.

ARTIKEL 9 : BEVEILIGING

Teneinde de bescherming van de verzamelde Gegevens te waarborgen, hebben wij een beveiligingsprogramma tot stand gebracht van de in de computersystemen gestockeerde informaties. Bovendien bezitten onze computersystemen een codering van de gegevens en een systeem die de software beschermt.

ARTIKEL 10 : GEGEVENSBESCHERMING

 • PASHA PARKING kan uw gegevens bewaren voor een periode die niet langer duurt  dan nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens worden verzameld, en niet voor de levering van nieuwe producten en / of diensten. In het licht daarvan worden uw gegevens gewist nadat u uw inschrijving hebt ingetrokken.
 • Helaas kan geen enkele elektronische communicatie op het internet 100% gegarandeerd zijn.

ARTIKEL 11 :  RECHT VAN KLACHT

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke maatregelen hebt u het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, meer bepaald in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, werkplek hebt of waarin de plaats van de vermeende schending is gelegen, als u van oordeel bent dat de verwerking van uw gegevens de GDPR-regels schendt.

Voor België:

De Gegevensbeschermingsautoriteit :
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 2 274 48 00
Fax: +32 (0) 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be